De Algemene Voorwaarden

de Algemene Voorwaarden Kort samengevat:

Koper mag niet opnieuw onderhandelen tijdens levering.

Verkoper mag niet aan derden verkopen na acceptatie.

Bedenktijd vervalt na acceptatie overeenkomst.

Verkoper dient binnen 1 dag het voertuig in te leveren bij de koper.

Wet Koop op afstand is niet van toepassing als u zelf iets verkoopt.

(De uitgebreide Algemene Voorwaarden vindt u onderstaand, inclusief de onderbouwing van de bovenstaande punten. Bij twijfel zijn de onderstaande, uitgebreide Algemene Voorwaarden bindend)

Artikel 1. Indentiteit van de ondernemer

AutoMatch te Almere
Markerkant 14 – 12 , 1314AR
t.n.v Dhr RG Toscani
Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 21:00
En op zaterdagen van 10:00 tot 18:00
www.Automatchonline.nl
E-mail adres: info@automatchonline.nl
Tel: +31640990927
Kvk: 72160047

Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 Verkoper is iemand die via AutoMatchonline.nl een voertuig te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Koper is een eigenaar van een bedrijf dat voertuigen inkoopt na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van AutoMatchonline gaan de Verkoper en Koper akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden. Het is zowel de Verkoper als Koper bekend dat persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd zijn en niet aan derden zullen worden verstrekt buiten het Verkoopcontract om. AutoMatchOnline maakt geen gebruik van cookies.
2.4 Het Verkoopcontract is het contract welke Verkoper en Koper sluiten om de specifieke voorwaarden ten aanzien van de te verkopen auto waarover overeenstemming is bereikt vast te leggen.
2.5 Het Gegarandeerd Bod betreft het bod wat de Verkoper wordt geboden voor zijn voertuig.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van AutoMatchonline.nl en op ieder Verkoopcontract.
2.7 Voordat een bezoeker van de website van de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van AutoMatchOnline.nl, wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en deze door te nemen.
2.8 AutoMatchonline.nl heeft het recht diverse diensten, klachten en overeenkomsten in zijn geheel dan wel ten dele door één of meer (rechts)personen of derden te laten uitvoeren.

Artikel 3. Gegarandeerd Bod
3.1 Verkoper ontvangt een Gegarandeerd Bod via AutoMatchonline.nl op het te verkopen voertuig. Het Gegarandeerd Bod is op basis van de gegevens die door de Verkoper zijn opgegeven. Deze gegevens dienen te allen tijde naar waarheid te zijn ingevoerd of opgegeven. Indien er onjuiste gegevens zijn opgegeven ten nadele van de Koper, heeft de Koper het recht om het Gegarandeerd Bod in te trekken.
3.2 Verkoper wordt de mogelijkheid geboden om vanaf het moment van afgeven van het Gegarandeerd Bod 1 dag (24uur) na te denken over het Gegarandeerd Bod. Na 1 dag komt het Gegarandeerd Bod automatisch te vervallen.
3.3 Verkoper heeft de mogelijkheid om een Gegarandeerd Bod direct te accepteren. Bij acceptatie gaat Verkoper een Verkoopcontract met Koper aan waarmee automatisch de 1 daagse bedenktijd vervalt. Bedenktijd is enkel van toepassing vóórdat een Verkoopcontract wordt aangegaan.
3.4 Het is de Koper niet toegestaan opnieuw over de prijs te onderhanden tijdens de aflevering van het verkochte voertuig wanneer de gegevens die door de Verkoper zijn opgegeven juist zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
3.5 De mogelijkheid bestaat dat de Koper met spoed op zoek is naar een bepaald type auto. In dit geval zal de Koper via meerdere kanalen trachten een auto in te kopen. De Koper heeft in dat geval de mogelijkheid om telefonisch een bod te plaatsen op de auto van de Verkoper. In het geval van een telefonisch bod, bestaat de mogelijkheid dat het gedane bod beperkt geldig is of langer geldig is dan de oorspronkelijke 5 dagen. Zolang de Koper zelf geen voertuig heeft kunnen vinden, blijft het gegarandeerde bod staan.

Artikel 4. Verkoopcontract
4.1 Verkoper kan na aanbieding van een gegarandeerd bod van AutoMatchonline.nl akkoord gaan met een Gegarandeerd Bod vanAutoMatch op het te koop aangeboden voertuig. Na een daaropvolgend akkoord van de Koper is het voertuig definitief verkocht en is bedenktijd niet meer van toepassing. Er wordt een Verkoopcontract opgesteld voor de Verkoper en Koper.
4.2 Verkoper dient na mondelinge hetzij schriftelijke acceptatie en het digitaal ontvangen van het Verkoopcontract, het betreffende voertuig beschikbaar te stellen voor levering aan de Koper. Het voertuig is na acceptatie definitief verkocht en mag niet meer aan derden verkocht worden.
4.3 Verkoper dient binnen 1 werkdag een leverafspraak te maken met de Koper. Indien er geen mogelijkheid is om met de Koper te communiceren, dient dit binnen 1 werkdag telefonisch dan wel per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan AutoMatch.
4.4 Verkoper is verplicht het verkochte voertuig binnen 1 dag na het opstellen van het Verkoopcontract af te leveren bij de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met
AutoMatch.
4.5 Koper is verplicht het gekochte voertuig binnen 1 dag op te halen indien dit schriftelijk zo is overeengekomen met AutoMatch, tenzij een andere ophaaldatum is overeengekomen.
4.6 Bij misverstanden van welke aard ook behoudt AutoMatch zich het recht voor om een Gegarandeerd Bod in te trekken voor dan wel na acceptatie, zonder dat de Verkoper of Koper hieraan rechten kunnen ontlenen.
4.7 Koper is verplicht een eigen risico in acht te nemen van € 250,00 incl. BTW op het totaal van technische en optische gebreken tijdens het afleveren van een gekocht voertuig bij voertuigen met een verkoopwaarde boven de € 1.500,00. Onder deze gebreken wordt onder meer verstaan, alle gebreken die het gebruik van het voertuig beperken en/of leiden tot afkeuring tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK), met uitzondering van slijtage delen. Indien de gebreken dusdanig veel kosten met zich meebrengen en de Koper daardoor niet akkoord is met het geleverde voertuig,Mogelijke oplossingen bij een dergelijk voorval zijn:

De Verkoper betaalt de reparatiekosten omdat deze niet waren opgegeven;

De Verkoper zorgt binnen 7 dagen voor reparatie van het voertuig en levert het voertuig opnieuw in.

4.8 Verkoper geeft Koper tijdens de aflevering de gelegenheid om het voertuig te inspecteren. Om de technische staat van het voertuig te beoordelen gaat de Verkoper akkoord met het uitvoeren van een proefrit door de Koper. Bij constatering van gebreken die niet vermeld zijn dient kan de Koper het gegarandeerde bod intrekken. AutoMatch bepaalt na het controleren van alle gebreken de nieuwe verkoopwaarde (Gegarandeerd Bod) van het voertuig. Op het moment dat een nieuwe waarde wordt bepaald heeft Verkoper het recht om dit te weigeren.
4.9 Het Verkoopcontract kan door AutoMatch en/of Koper worden ontbonden als het voertuig een onlogische kilometerstand heeft of niet gevrijwaard kan worden om enig door de RDW opgegeven reden.
4.10 Het Verkoopcontract kan door AutoMatch en/of Koper worden ontbonden als achteraf blijkt dat het voertuig een WOK-status heeft gehad, het voertuig een taxi, lesauto, politieauto, ambulance of brandweerauto is geweest en de Koper hier niet mee akkoord gaat. Onder WOK-status (Wacht Op Keuren-status) wordt verstaan dat het voertuig dusdanig beschadigd is geweest dat deze technisch of economisch total loss is geweest.
4.11 AutoMatch en/of de Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij waar hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AutoMatch of de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AutoMatch of de Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. AutoMatch is niet aansprakelijk voor een (type)fout in enig voorstel op de website of in het Verkoopcontract. AutoMatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitvallen van de website, wat daarvan ook de reden is (geweest).
4.12 Indien de Verkoper zich niet houdt aan de gestelde levertermijn of bij verkoop aan een derde, zal de Verkoper door AutoMatch in gebreke worden gesteld. Er zal ter keuze van AutoMatch een vordering tot nakoming dan wel een ontbinding van het Verkoopcontract in gang worden gezet
4.14 Indien de Koper zich niet houdt aan de ophaaltermijn of aflevertermijn,zal het verkoopcontract per direct worden ontbonden.
4.15 Verkoper kan geen aanspraak maken op de wet Koop op afstand. De wet Koop op afstand geldt enkel wanneer u een aankoop doet op afstand of per telefoon en is niet van toepassing als u iets verkoopt op afstand.
4.16 Al onze gesprekken worden opgenomen ter controle en beveiliging van onze service en eventuele verkopen.

Artikel 5. Betaling
5.1 Verkoper kan kosteloos gebruik maken van de bemiddeling van AutoMatch zonder een maximaal gebruikslimiet.
5.2 Verkoper ontvangt betaling van de Koper, direct bij aflevering van het voertuig. Dit kan contant dan wel per bank. Bij bankbetalingen dient de Koper een bewijs van betaling af te geven en de Verkoper dient rekening te houden met een vertraging van overschrijving. Bij een contante betaling dient dit vooraf aangegeven te worden.

Artikel 6. Auteursrechten
6.1 Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van AutoMatchOnline.nl en alle direct gerelateerde ontwerpen, programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van het AutoMatch, zoals teksten, database, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan AutoMatch en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 7. Privacy
7.1 AutoMatch gebruikt persoonsgegevens enkel ten behoeve van hierboven beschreven diensten diensten.
7.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt of doorverkocht worden.
7.3 Persoonsgegevens worden enkel vastgelegd in de database van AutoMatch.

Artikel 8. Klachten
8.1 Verkopers kunnen klachten sturen naar info@automatchonline.nl

Artikel 9. Recht
9.1 Op alle diensten, overeenkomsten en aanbiedingen die tot stand komen of zijn gekomen via Automatchonline.nl is het Nederlands recht van toepassing.
PRIVACY STATEMENT
AutoMatch AutoMatch, gevestigd aan markerkant 14 12, Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.automatchonline.nl markerkant 14 12, Almere 0640990927
Persoonsgegevens die wij verwerken
AutoMatch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@automatchonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AutoMatch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– AutoMatch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming
AutoMatch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen Besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AutoMatch) tussen zit.

AutoMatch gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: niet met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkenen Hoe lang we persoonsgegevens bewaren AutoMatch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden AutoMatch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken AutoMatch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AutoMatch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@automatchonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pas foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het pa
spoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescher ming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AutoMatch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen AutoMatch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@automatchonline.nl. AutoMatch heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Back to top